0 Items

چفته ریزه ( ارسی سازی و گره چینی )

چفته ریزه

 
خروسک یا چفته ریزه
خروسک تصغیرشدۀ کلمه”خروس” است.شایداین اصلاح به واسطۀ شکل قلاب مانند انتهای آن است که به نوک خروس شباهت دارد یا وقتی است که بخشی ازآن را به شکل سرپرنده می سازند و به این قطعه که برای ثابت نگه داشتن پنجره های ارسی در ارتفاع دلخواه است،”چفته ریزه”هم می گویند.

خروسک،قطعه ای آهنی است که روی دوجا از چهارچوب ارسی بخش ثابت (بالایی)پنجره نصب می شود.بعداز بالا رفتن پنجرۀ کشویی ارسی،قلاب خروسک به شوله ای که درآن سوی پنجره نصب شده انداخته می شود و روی پنجره بایدپایین کشیده شود،پنجره را بادست بایدنگه داشت،سپس خروسک ها راآزادکرد وپنجره را پایین کشید.معمولاٌ خروسک ها با گلمیخ شوله داربرچهارچوب پنجرۀ ارسی نصب می شود تا تحرک بیشتری داشته باشد.

خروسک یا چفته ریزه
خروسک ها ازنظرشکل هم بسیارمتنوع هستند.گاهی سرخروسک ها به  صورت اسلیمی های دهان اژدری با قلم تیزبر،شکل داده شده اند وگاهی خروسک ها بسیارساده هستند.
گاهی از نوع سادۀ آن برای چفت کردن در به پاسال(چوب قسمت پایین درکه متصل به چهارچوب است)استفاده می شودکه به آن”پاچفت یا چفت پایینی”هم گفته می شود و به حلقۀ فلزی که برچهارچوب درکوبیده و بخش خمیدۀ خروسک درآن قلاب می شود”سفت”می گویند.

WhatsApp chat