تفاوت بین چوب بیرونی و چوب مرکزی درخت چیست؟

تفاوت بین چوب بیرونی و چوب مرکزی درخت چیست؟

تفاوت بین چوب بیرونی و چوب مرکزی درخت چیست؟ تفاوت بین درون چوب و چوب بیرونی چیست؟ چوب زنده ترین ، بیرونی ترین قسمت ساقه یا شاخه چوبی است ، در حالی که چوب قلب یا مغز تنه درخت مرده است ، این چوب داخلی است که غالباً بخش عمده ای از یک حجم ساقه را تشکیل می دهد. معمولاً می...
WhatsApp us