چوب چندل ( صندل )

چندل لغت نامه دهخدا چندل . چ َ دَ بمعنی صندل است . (جهانگیری ). بمعنی صندل است که چوب خوشبوی معروف باشد و صندل معرب آن است . (برهان ) (آنندراج ) : هر هلاک امت پیشین که بود ز آنکه چندل را گمان بردند عود. مولوی . چوب چندل داستان درخت چندل چندل از قدیم از هندی وارد فارسی...
WhatsApp us