انواع چوب

انواع چوب

معرفی انواع چوب جنگلی ایران و چوب های وارداتی آبنوس : اين چوب بدون نقش است . رويشگاه اين چوب سواحل گينه در افريقا از گاتا تا گابون است . چوب درون اين چوب سياه يک دست است . Wamara / Katalox (Swartzia Cubensis) آبنوس مکزیکی / چوب گل رز ۲. فوفل : اين چوب به رنگ قهو‌ه‌ ای...
WhatsApp us