جدول مشاغل نرم افزار تهيه ليست حق بيمه سازمان تامين اجتماعي

جدول مشاغل نرم افزار تهيه ليست حق بيمه سازمان تامين اجتماعی

لينك فايل فشرده جدول مشاغل (tab_job.dbf) جهت دريافت در نرم افزار تهيه ليست حق بيمه (List Disk) حاوي عناوين و كدهای معتبر شغلی نزد سازمان تامين اجتماعی در بخش پيوندهای وبلاگ برای دانلود تهيه و درج شده است ،ضمنا اين فايل به صورت دوره ای بروزرسانی خواهد شد.

لازم به ذكر است كه در كارگاههای صنفی با مشاغل و دستمزد ثابت و مقطوع درج عناوين شغلی صحيح بيمه شدگان در ليستهای ارسالي ماهيانه حق به شعب تامين اجتماعی ميبايد مطابق با بازرسيهای  انجام شده از آنها بوده و اين امر در محاسبات فنی و رياضی بيمه ای اين گروه از كارگاهها تاثير گذار است.
همچنين در فرآيند بازنشستگي متقاضيان مشاغل سخت و زيان آور نيز عناوين شغلي اين گروه از  بيمه شدگان  در ليستهای ارسالی ماهيانه بسيار حائز اهميت است.

از اينرو كارفرمايان محترم كارگاههاي صنفي فوق الذكر و كارگاههاي مشمول قانون و مقررات مشاغل سخت و زيان آور پس از دانلود،اين فايل را به كمك نرم افزار WINRAR از حالت فشردگي خارج و سپس در نرم افزار تهيه و ارسال ليست حق بيمه كارگاه خود دريافت نمايند.