آموزش صنایع چوب ؛ کار و اشتغال از ارزش تربيتی برخوردار است

آموزش صنایع چوب ؛ کار و اشتغال از ارزش تربيتی برخوردار است

فن و هنر ایران زمین

کارو اشتغال چیست ؟

چگونه مهارت های خود را افزایش دهیم ؟

با توجه به آموزه های اسلامی، کار و اشتغال از ارزش تربيتی برخوردار است و انسان از طریق کار، نفس سرکش وجودی ِ را رام کرده و شخصيت وجودی خویش را صيقل داده، هویت خویش را تثبيت کرده و زمينۀ ارتقاء خویش را مهيا و امکان کسب روزی حلال و پاسخگویی به نيازهای جامعه را فراهم می آورد.

آموزش فناوری، کار و مهارت آموزی، باعث پيشرفت فردی، افزایش بهره وری، مشارکت در زندگی اجتماعی و اقتصادی، کاهش فقر، افزایش درآمد و توسعه یافتگی خواهد شد. برای رسيدن به این مهم، برنامه ریزی درسی حوزۀ دنيای کار و آموزش بر مبنای نيازسنجی شغلی صورت گرفته است. درس های رشته های تحصيلی شاخۀ فنی و حرفه ای دنيای شامل دروس آموزش عمومی، دروس شایستگی های غيرفنی و شایستگی های فنی مورد نياز بازار کار است. دروس دانش فنی از دروس شایستگی های فنی است که برای هر رشته در دو مرحله طراحی شده است. درس دانش فنی پایه با هدف شناخت مفاهيم و کسب دانش فنی پایه در گروه و رشتۀ تحصيلی است که هنرجویان دهم و در آغاز ورود به رشتۀ تحصيلی خود می بایست آن را آموزش ببينند و شایستگی های لازم را در در پایۀ ارتباط با دروس عملی و ادامۀ تحصيل در رشتۀ خود کسب نمایند. درس دانش فنی تخصصی که در پایۀ دوازدهم حرفه ای شده و زمينه را ِ دانش تخصصی ِ طراحی شده است، شایستگی هایی را شامل می شود که موجب ارتقاء تحصيل و توسعۀ حرفه ای هنرجویان در مقطع کاردانی پيوسته نيز فراهم می کند. برای ادامۀ لازم به یادآوری است که کتاب دانش فنی پایه تئوری تفکيک شده دروس عملی کارگاه های 8 ساعته نيست بلکه در راستای شایستگی ها و مشاغل تعریف شده برای هر رشته تدوین شده است. در ضمن، آموزش این کتاب نياز به پيش نياز خاصی ندارد و براساس آموزش های قبلی تا پایۀ نهم به تحریر درآمده است. محتوای آموزشی کتاب دانش فنی پایه، آموزش های کارگاهی را عمق می بخشد و نيازهای هنرجویان را در راستای محتوای دانش نظری تأمين می کند. تدریس کتاب در کلاس درس به صورت تعاملی و با محوریت هنرآموز و هنرجوی فعال صورت می گيرد. دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش 

 

WhatsApp us