معرفی کتاب : احیای هنرهای از یاد رفته

معرفی کتاب : احیای هنرهای از یاد رفته

احیای هنرهای از یاد رفته یک کتاب ارزشمند سرشار از روش های باستانی ترسیم قوس و گره از شاگردان استاد لرزاده احیای هنرهای از یاد رفته تالیفمهناز رئیس زاده، حسین مفید قوس یا دوربرای پوشاندن سقف ها و سردرگاه ها با مصالحی مثل خاک و اجر و یا خشت، چنانچه پوشش با انحنا همراه...
WhatsApp us