راز گره های هندسی اسلامی اعجاز هنر اسلامی

راز گره های هندسی اسلامی اعجاز هنر اسلامی

اعجاز هنر اسلامی ؛ راز گره‌های هندسی اسلامی   موضوع راز گره های اسلامی ، حدود یک ماه پیش در همایش سازه های سنتی با محوریت گنبد در دانشگاه تربیت مدرس ارائه شده است. گفتار امروز براساس همان مقاله است. نام آن مقاله «گره های چند زمینه براساس پیچیدگی بستر غیر مسطح»...
WhatsApp us