کتابخانه باروک

کتابخانه باروک

کتابخانه باروک   آدرس: Mariánské nám. 5, 110 00 Staré Město, جمهوری چک این کتابخانه یک اثر تمام و کمال از سبک باروک را به نمایش میگذارد ، گویی که اثری جهت نمایش عصر باروک است . بیننده کتابخانه باروک از قرن هجدهم دست نخورده باقی مانده است. سالن با نقاشیهای سقف...
WhatsApp us