کتاب گره چینی

کتاب گره چینی گره چینی در معماری اسلامی و هنرهای دستی AUP111442867400 041-083-C485-1 حفظ علوم، معارف، فنون و انتقال آنها از نسلی به نسل دیگر از طریق کتابت یکی از شیوه های مهمی بوده است که ایرانیان در دوره ی اسلامی اتخاذ کرده اند. ایرانیان به دلایل دینی و معنوی تا قبل...
WhatsApp us