سبک ها و مکتب ها

سبک ها و مکتب ها

کلاسیسیم

در سنت غربی ، معنی کلاسی سیم عموما به طور غیر مستقیم یا تلویحی جریان نزول از هنر یونان و روم را القا می کنه و زیبایی کلاسیک برخی وقتها برای اشاره به نوعی چهره و بدن باتقارن هندسی محورهای میانی و رهایی از بی نظمی هایی که عموما در مردم عادی دیده میشه استفاده می شه .  نیز معماری کلاسیک که در یونان  و روم اختراع شد به اصطلاح در تقابل با قوس های نوک تیز سبک دوره گوتیک بود و از این جهت این لغت بسیاری از آثار معماری اروپایی از حدود  1500میلادی تا حدود 1900 را شامل میشه.

کلاسیسیسم

کلاسیسیسم

کلوزونیسم(تجزیه گری)

سبکی در نقاشی که به مکتب پونت آون مرتبطه و خصوصیت اون حاشیه های تیره ایه که سطوح روشن و با رنگ تخت را محیط می کنه و حالتی مانند شیشه مشجر یا مینا کاری خانه خانه به وجود میاره . ابتدا آنکوتین و برنارد این سبک را اختراع و رواج دادن و بعد گوگن هم اونو گسترش داد.

سبک ها و مکتب های هنری

سبک ها و مکتب های هنری

مطلب پیشنهادی: مینا کاری

دکوراسیون سنتی