دستگاه سه کاره نجاری

دستگاه سه کاره نجاری

ابزار نجاری ابزار نجاری  دستگاه سه کاره: البته این عکس متعلق به یک دستگاه پنجکاره ایتالیایی است که ما در کارگاه برای رندیدن چوب ، گندگی ، ابزار زدن و اتصالات کام و زبانه و اره کاری استفاده میکنیم . دستگاه نجاری پنجکاره کارگاه فن و هنر ایران زمین از جمله...
WhatsApp us