0 Items

مالتوسیانیسم

مالتوسیانیسم

 کنترل رشد جمعیت

عکس کاریکاتور کنترل رشد جمعیت

عکس کاریکاتور  کنترل رشد جمعیت

عکس کاریکاتور کنترل رشد جمعیت

مالتوسیانیسم یک مدرسه ایده به دست آمده از سیاسی / اندیشه اقتصادی از کشیش توماس رابرت مالتوس است ، همانطور که در 1798 نوشته های او گذاشته است ، مقاله در اصل جمعیت، که نحوه بدون کنترل رشد جمعیت نمایی است در حالی که رشد مواد غذایی عرضه انتظار می رفت به ..

WhatsApp chat