مالتوسیانیسم

مالتوسیانیسم عکس کاریکاتور کنترل رشد جمعیت عکس کاریکاتور کنترل رشد جمعیت مالتوسیانیسم یک مدرسه ایده به دست آمده از سیاسی / اندیشه اقتصادی از کشیش توماس رابرت مالتوس است ، همانطور که در 1798 نوشته های او گذاشته است ، مقاله در اصل جمعیت، که نحوه بدون کنترل رشد جمعیت...
WhatsApp us