wood

زهوار و قرنیز , فریم دور چهارچوب و پنجره

چوب

wood

گروه صنایع چوب و هنر ایران زمین 

قدیمی ترین ماده که انسان با آن توانست بر طبیعت غلبه کند .

چوب افسانه ایست که با انسان هست و میتوان اینگونه ادعاکرد (( تازمانی که چوب است , انسان هم هست ))

اگر بخواهیم چوب  رابشناسیم باید به ایتم های زیر توجه کنیم :

چوب در زندگی ما و طبیعت ؛

کاربرد چوب :

چوب در معماری :

تحقیق در مورد چوب :

انواع چوب :

مثل چوب گردو

چوب چیست :

تاریخچه چوب :

خواص چوب :

WhatsApp us