چوب ماستیف ( ماسیو ) چیست

چوب ماستیف ٬ ماسیو٬ موضوع چوب٬ LVL٬ lvl wood٬ چوب های مهندسی شده 

به انواع صفحات و تخته های مهندسی شده که از قطعات چوب خالص ساخته می شوند چوب ماستیف گفته میشود . 

قطعاتی که از خرده چوب ساخته میشوند به چوب های مهندسی معروف شده اند که شامل انواع ام دی اف و تخته پلای وود میباشد . 

به قطعاتی که از روکش چوب یا لایه های نازک چوب طبیعی ساخته می شوند LVL  گفته می شود . 

صنایع چوب فن و هنر از گذشته دور ( بیش از 40 سال پیش ) در زمینه ساخت درب های تمام چوب ماستیف فعالیت داشته . 

نمونه تصاویر چوب ماستیف ( ماسیو ) 

درب تمام چوب LVL

چوب ماسیو , lvl wood فناوری و فراورده های چوبی

چوب ماسیو , lvl wood فناوری و فراورده های چوبی

صفحه میز بائو باخ آلمان 

چوب ماسیو , lvl wood فناوری و فراورده های چوبی

چوب ماسیو , lvl wood فناوری و فراورده های چوبی

بائو درب ماستیف 

چوب ماسیو , lvl wood فناوری و فراورده های چوبی

چوب ماسیو , lvl wood فناوری و فراورده های چوبی

چوب ماسیو , lvl wood فناوری و فراورده های چوبی

چوب ماسیو , lvl wood فناوری و فراورده های چوبی

چوب ماسیو , lvl wood فناوری و فراورده های چوبی

چوب ماسیو , lvl wood فناوری و فراورده های چوبی

چوب ماسیو , lvl wood فناوری و فراورده های چوبی

چوب ماسیو , lvl wood فناوری و فراورده های چوبی

چوب ماسیو , lvl wood فناوری و فراورده های چوبی

چوب ماسیو , lvl wood فناوری و فراورده های چوبی

چوب ماستیف lvl wood صفحات حاصل از پردازش چوب

چوب ماستیف lvl wood صفحات حاصل از پردازش چوب

چوب ماستیف lvl wood صفحات حاصل از پردازش چوب

چوب ماستیف lvl wood صفحات حاصل از پردازش چوب

چوب ماستیف lvl wood صفحات حاصل از پردازش چوب

چوب ماستیف lvl wood صفحات حاصل از پردازش چوب

چوب ماستیف lvl wood صفحات حاصل از پردازش چوب

چوب ماستیف lvl wood صفحات حاصل از پردازش چوب

چوب ماستیف lvl wood صفحات حاصل از پردازش چوب

چوب ماستیف lvl wood صفحات حاصل از پردازش چوب

چوب ماستیف lvl wood : صفحات حاصل از پردازش چوب

چوب ماستیف lvl wood : صفحات حاصل از پردازش چوب

گالری عکس و نمونه کار شهریور 2016 - 1395کارگاه صنایع چوب و هنر ایران زمین

چهارچوب ماستیف

مطالب مرتبط با موضوع چوب مهندسی شده :