وزیر کشور با آنچه در مجلس و بحث پول‌های کثیف گفت و رسانه‌ها را متهم کرد، ما را به یاد لغو سخنرانی‌های برخی افراد شاخص در دانشگاه‌ها و شهرها انداخت.
Source: اخبار فارسی

WhatsApp us