قرچک-امام جمعه قرچک گفت: آل سعود با حمله به مظلومان یمن خود را به سقوط نزدیک تر کرده است
Source: New feed

WhatsApp us