ترسیم ، فرایند و تکنیک نشان دادن برخی اشیاء ، یک شئ یک صحنه ، یا یک منظر با استفاده از خطوط روی سطح است . این تعریف به این موضوع اشاره دارد که طرح و ترسیم با نقاشی و رنگ آمیزی سطوح تفاوت دارد .

ترسیم در طبیعت عمدتا خطی است .

ممکن است شامل دیگراجزای تصویری ، مثل نقطه ، رنگ آمیزی با قلمو که میتوانند مانند خطوط موازی معنی شوند هم باشد .

هر فرمی که در یک ترسیم بوجود می آید به وسیله اساسی برای سازماندهی و بیان افکار و مشاهدات ماست .

بنابراین ما ترسیم را نه فقط اصطلاحی هدفمندانه بلکه یک وسیله عملی برای تنظیم و کار در میان مسائل طراحی در نظر میگیریم .

بخشی از کتاب مرجع کامل ترسیم در معماری 

ترسیم در طبیعت

ترسیم در طبیعت

ترسیم در طبیعت

ترسیم در طبیعت

ترسیم در طبیعت

ترسیم در طبیعت

ترسیم در طبیعت

ترسیم در طبیعت