اول ایمنی بعد کار

ولی وقتی به کارگاه های مختلف نگاه می کنیم مشاهده میکنیم در این کارگاه ها فقط کار انجام می شود . نه ایمنی ، نه بیمه ( بدلیل نظام دیکتاتوری بیمه ) , نه کمکی به پیمانکاران و کارگاه داران .  و متاسفانه اگر به بیمارستان فاطمه الزهرا بروید , با حجم بسیار بالایی از قطع شدن ها و بریدگی و شکستکی حاصل از عدم رعایت ایمنی مواجه می شوید .

در سال 1395 زمانی که برای دیدن یک پروژه به نیاوران رفته بودم , بدلیل خواب بودن سرپرست کارگاه , راننده و یکی از افراد کارگاه که تازه مشغول بکار شده بود ( کار ازمایشی ) به پشت دستگاه نجاری رفته و هنگام عبور از کنار دستگاه دستش به تیغ میخورد و دو انگشت سبابه و انگشت حلقه از بند دوم اسیب شیدی می بیند .  بنده سریعا به کارگاه امدم و بعد دوسه بیمارستان به بیمارستان فاطمه الزهرا رفتم و اقای مصطفی حبیبی را بستری کردند . تا حدود سه ماه من تمام هزینه های درمانی ایشان را قبول کردم و حتی پول نیز به حسابش واریز میکردم ولی شب عید ایشان و دوستانش هر کدام طلب بیش از 8 میلیون تومان کردند و بنده که از پرداخت خوداری کردم , هر سه به اداره کار و شخص مصدوم به دادگستری شکایت کردند و حسابی من را به درد سر انداختن . بطوری که درب کارگاه رابستم .

این خلاصه ای از یک بی احتیاطی بود که باعث تعطیلی یک کارگاه با حداقل میزان اشتغال مستقیم 10 نفر و 20 نفر غیر مستقیم شده بود .

پس احتیاط کنیم و خود را برای تمام مسائل اماده کنیم .

تمام کسانی که وارد کارگاه شما می شوند باید از خطرات احتمالی با خبر باشند . بهتر است بنری بزرگ نصب کنید .

کسانی که تازه استخدام می شوند باید تست سلامت بدهند . شخص معتاد یا قرصی نمی تواند وارد کارگاه شود .

ادامه به زودی درج می شود .

لطفا تجربه خود را در بخش پیام ها درج کنید .

چگونه با شکایت کارگران مقابله کنیم .

ایا اداره کار منطقه شما هم باعث تعطیلی کارگاه شما شده است

تجربه شورش کارگران

صدمه کارگاهی , قطع شدن دست یا انگشتان با دستگاه نجاری

آيين نامه حفاظتي صنايع چوب

11از1
بسمه تعالي
فصل اول _ مقررات عمومي :
ماده 1 -كليه كارگران شاغل در كارگاه بايستي با عملكرد دستگاههاي موجود و خطـرات احتمـالي آنها آشنايي داشته و همچنين آموزشهاي لازم را ديده باشند .
ماده 2 – تراشه هاي چوب – خاك اره ها و غيره بايستي مرتباً از محل كارگاه خارج شوند تـا كـف كارگاه و محيط كار همواره تميز و عاري از هرگونه ضايعات باشد .
ماده 3 -دستگاههاي نجاري بايستي مجهز به تهويه موضعي باشند تا از انتشار و تجمع ضايعات چوب و خاك اره در كارگاه بويژه بر روي قسمتهاي مختلف دستگاه جلوگيري شود .
ماده 4 -كليه كانال ها و گودال هـا – حفـره هـا و شـيارهايي كـه در كـف كارگـاه و نزديـك بـه ماشينهاي اره جهت قرار دادن وسايل انتقال چوب (ترانسپورتر) يا براي آب روهـا احـداث شـده
بايد بهوسيله نرده يا حفاظ مناسب محفوظ شود.
ماده 5 -قسمتهاي انتقال دهنده نيرو مانند تسمه فلكه ها– چرخ دنده ها– زنجيرها– نقالـه هـا فلكـه هاي اصطكاكي – بازوهاي لنگ – غلطكها و همچنين ديگر قسمتهايي كه امكان درگيري با لباس كار و يا بدن كارگر را دارند بايستي به حفاظ مناسب ، محكم ، مقاوم و ايمن مجهز شوند .
ماده 6 -نظافت – تعمير – سرويس و تنظيم دستگاههاي مختلف نجاري و درودگري و غيره بايـستي فقط زمان خاموش بودن دستگاه صورت پذيرد .
ماده 7 -به كارگران شاغل در اين صنعت بايستي به تناسب نوع فعاليت و كار وسايل حفاظت فردي متناسب مانند لباس كار – كلاه ايمني – ماسك تنفسي – كفش كار– عينـك – دسـتكش _ گوشـي – حفاظ طلقي صورت و غيره تحويل داده شود .
ماده 8 -تنظيم حفاظها يا وسايل هدايت كننده چوب هنگام روشن بودن دستگاهها ممنوع است.
ماده 9 -تجهيزات برقي مانند تخته كليدها – كليدهاي چاقوئي و غيره بايستي بنحو مطمئن و ايمـن در داخل محفظه مناسبي نصب گرددو پيرامون آنها ، بر روي زمين فرش عايق گسترده شود .

آيين نامه حفاظتي صنايع چوب
11از2

ماده 10 – در اطـراف دسـتگاههاي نجـاري و در نقـاط خطرآفـرين آنهـا بايـستي كليـدها ي قطـع اضطراري برق بطور مشخص و به تعداد كافي نصب و در دسترس كارگران قرار گيرد تـا در هنگـام
بروز خطر قابل استفاده باشد .
ماده 11 -حذف كردن حفاظها ،گيره ها و هرگونه تجهيزات جانبي ايمني ، از دستگاههاي نجاري ممنوع مي باشد .
ماده 12 -براي راندن و هل دادن قطعات چوب در هنگام كار با دستگاه رنده يا اره و موارد مشابه بايستي از دستگيره مخصوص باردادن استفاده نمود .
ماده 13 – درماشين هاي اره چوب بري ، الكترو موتور و يا قسمت محـرك دسـتگاه بايـستي داراي قدرت كافي باشد تا احتمال گير كردن تيغه اره در داخل چوب از بين برود .
ماده 14 -دندانههاي اره بايد متناسب با جنس چوب و نوع برش باشد.
ماده 15 -تيغه اره بايد بدون ترك بوده و به بهترين وضع نگهداري شود و چپ و راسـت كـردن و تيز كردن آن دقيقاً انجام گردد.
ماده 16 -فاصله بين ديوار و ميز كار نبايد از 45 سانتيمتر كمتر باشد و در صورتي كه ايـن فاصـله را براي عبور كارگر در نظر گرفته باشند از 90 سانتيمتر كمتر نباشد.
ماده 17 -فاصله بين سطح ميز كار و سقف كارگاه يا اشياء و وسائلي كه به سقف نـصب شـده نبايـد كمتر از 2 متر باشد.
ماده 18 -در محلهايي كه عبور از روي غلطك ها و نوارهاي نقاله ضروري باشد بايد پله ها يا پل هايي تعبيه گردد كه مجهز به نرده حفاظتي باشد.
ماده 19 -لباس كار كارگران بايستي به نحوي باشد كه علاوه بر سهولت و راحتي در انجام كـار ، از درگير شدن قسمتهاي مختلف آن با قطعات گردنده و متحرك دستگاهها جلوگيري بعمل آورد .
ماده 20 -از قراردادن هرگونه مواد اعم از مواد اوليه يا در دست ساخت يـا توليـد شـده در مـسير حركت وسايل متحرك و عبور و مرور كارگران در كارگاه خودداري گردد .

آيين نامه حفاظتي صنايع چوب
11از3

ماده 21 -كليه سيمها و كابلهاي برق اضافي از محيط كارگاه بايستي جمع آوري گـردد ولازم اسـت
سيمها و كابلهاي مورد استفاده از داخل كانال ها و يا لوله هاي مخصوص و مناسب عبور داده شـود
.
ماده 22 -تخته ها و الوارها بايد به گونه اي ب ه ديوار تكيه داده شود كه احتمال سقوط و لغزش آنها
وجود نداشته باشد .
ماده 23 -ديواري كه براي تكيه دادن تختـه هـا و الوارهـا اسـتفاده مـي شـود بايـستي اسـتقامت و
استحكام كافي متناسب با بار وارده را داشته باشد .
ماده 24 -تخته هاي نئوپان و مواد مشابه بايستي بص ورت افقي بر روي زمين قـرار داده شـوند و در
صورتي كه لازم است بطور عمودي قرار گيرند بايد از تكيه گاههاي مطمئن ماننـد خـرك اسـتفاده
شود .
ماده 25 -تنه درخت – الوار – چوب و تخته و همچنين توليدات كارگاهي بايستي در محل مناسـب
به نحو ايمن نگهداري شوند تا از سقوط و لغزش آنها ممانعت به عمل آيد .
ماده 26 -براي جلوگيري از وصل شدن ناگهاني برق و حركت نمودن دستگاه بايستي حتماً در ميسر
اصلي برق از كنتاكتورهاي مناسب استفاده شود .
ماده 27 -كارفرمايان يا مسئولين واحدها موظفند از ورود افراد متفرقه به قسمتهاي مختلـ ف كارگـاه
جلوگيري نمايند .
فصل دوم ) _اره هاي تسمه اي يا اره فلكه :
ماده 28 – كليه قسمتهاي اره فلكه شامل فلكه هـاي بـالا و پـ Ĥيين ، نـوار اره در بـالا و پـ Ĥيين ميـز و
همچنين فلكه و تسمه فلكه الكترو موتور و غيره بايستي داراي حفاظ دائمي مناسب – محكم ومقاومي
باشند .
ماده 29 – حفاظ فلكه پاييني اره تسمهاي بايد تا سطح زمين ادامه داشته و طوري ساخته شـود تـا از
ورود اجسام خارجي به زير فلكه جلوگيري گردد و در صورت لزوم به عنوان محفظه مكنده خـاك
اره نيز از آن استفاده شود .
آيين نامه حفاظتي صنايع چوب
11از4
ماده 30 -اره تسمهاي بايد داراي وسيله تنظيم كننده خودكاري باشد تـا كـشش تيغـه اره را تنظـيم
كرده و از شل و سفت شدن غير عادي آن در حين كار جلوگيري كند .
ماده 31 – حفاظ فلكه بالائي اره تسمهاي بايد حداقل 10 سانتيمتر بالاتر از طوقه فلكه آن شروع شده
و تا پايينترين نقطه طوقه فلكه ادامه يابد .
ماده32 -در موقع سوار كردن يا برداشتن تسمه اره بايد آن را دقيقاً مورد معاينه قرار داد تا ترك يا
عيب ديگري نداشته باشد.
ماده 33 – ناف و بازوها و طوقه فلكههاي دستگاه اره تسمهاي همچنين پيچهـا و پرچهـاي آن بايـد
حداقل ماهي يك مرتبه بازرسي شده و با زدن ضربه ، فلكههاي ترك دار و معيوب مشخص و از كار
خارج شوند.
ماده 34 – ضخامت طوقه فلكههاي دستگاههاي اره تسمهاي در قسمتي كه فشار نوار اره موثر اسـت
بايد حداقل 16 ميليمتر باشد.
ماده 35 – برداشتن تسمه از روي فلكه و همچنين جمع كردن قطعات شكسته تـسمه قبـل از توقـف
كامل ماشين ممنوع است.
ماده 36 -سرعت دوراني فلكههاي مربوط به تسمه اره نبايد از حد مجاز درج شـده بـر روي پـلاك
مشخصات دستگاه تجاوز كند.
ماده 37 -از بكار بردن تسمه هاي معيوب يا ترك دار جداً خودداري گردد .
فصل سوم)- اره هاي گرد :
ماده 38 – اره گرد چوب بري بايد داراي حفاظهايي طبق شرايط زير باشد .
الف – حفاظ تيغه اره قابل تنظيم باشد و طوري تيغه را بپوشاند كه هنگام كـار دندانـههـاي آن در
دسترس نباشد .
ب – سطوح جانبي حفاظ تا حد امكان به صفحه اره نزديك باشد.
ج – حتي المقدور نزديك به محل برش سوار شود.
د – روي سطح جانبي حفاظ ، علامتي رسم شود كه وضع تيغـه اره را در زيـر محفظـه آن مـشخص كند.

آيين نامه حفاظتي صنايع چوب
11از5

هـ- جنس حفاظ بايد از مصالح نرم انتخاب شود يا پوشش داخل آن از فلز نرم باشد تا اگر به صفحه اره برخورد كند باعث شكستن دندانه آن نشود.
و – حفاظ بايد اصولاً طوري ساخته شود كه متصدي دستگاه از خطـر تمـاس بـا دندانـههـاي اره و پرتاب شدن خرده چوب يا دندانههاي شكسته اره محفوظ بماند.
ماده 39 -تيغه جداكننده دستگاههاي ارهگرد بايد بهنحوي باشد كهبطور موثر عمـلخـود را انجـام دهد.
ماده 40 -تيغه جدا كننده بايد در قسمت عقب صفحه اره گرد قرار گيرد و داراي شرايط زير باشد:
الف- از شياري كه اره درچوب ايجادميكند كمينازكتر و از صفحهاره كمي ضخيمتر باشد.
ب – پهناي آن در سطح ميز كمتر از 15 سانتيمتر نباشد.
ج – ارتفاع آن از سطح ميز بايد به اندازه 2 تا 5 ميليمتر كمتر از ارتفاع صفحه باشد.
د – بطور محكم در قسمت عقب و در يك سطح با صفحه اره نصب شود و فاصله آن با دندانـه هـاي اره حتي المقدور كم بوده و در هيچ حالتي از 3 ميليمتر تجاوز نكند.
ماده 41 -انحناي تيغههاي جدا كننده بايد به موازات انحناي صفحه اره گرد باشد.
ماده 42 – در ارههاي گرد مخصوص برش طولي الوارهاي نازك ميتوان تيغه هاي جدا كننده را ضخيمتر از مورد مذكور در ماده 40 انتخاب كرد.
ماده 43 – دستگاه اره گرد چوب بري بايد طوري نصب شده باشد كـه در حـين كـار تغييـر محـل نداده و ايجاد لرزش نكند .
ماده 44 -ارتفاع ميز ارههاي گرد چوب بري بايد بين 85 تا 90 سانتيمتر باشد.
ماده 45 -قسمتي از صفحه اره گرد كه زير ميز دستگاه قرار دارد بايد حفـاظ گـذاري شـود ممكـن است اين حفاظ قسمتي از دستگاه مكنده خاك اره را نيز تشكيل دهد.
ماده 46 – صفحه اره گرد چوب بري بايد كاملاً تيز بوده و سوار كردن روي دستگاه و نگهداري آن به خوبي و با دقت انجام شود. همچنين در فواصل معين مورد بازديـد و آزمـايش قـرار گيـرد و در
صورت مشاهده عيب و نقص اقدام به پياده كردن و اصلاح يا تعويض آن بشود.

آيين نامه حفاظتي صنايع چوب
11از6

ماده 47 -استفاده از صفحات اره گرد معيوب وناقص ممنوع مي باشد .
ماده 48 -متصدي دستگاه اره گرد در موقع كار نبايد مقابل تيغه اره قرار گيرد.
ماده 49 -اره گرد مضاعف بايد داراي صفحه فلزي مـشبك يـا حفـاظ مناسـب ديگـري باشـد كـه متصدي دستگاه را از خطر اصابت خرده چوبهاي حاصل از كار اره محفوظ نگاهدارد.
ماده 50 -قراردادن گوه يا تراشه چوب و غيره براي لنگ نمودن تيغه اره جهت ايجاد شيار و زبانـه وامور ديگر ممنوع است .
ماده 51 -تيغه هاي دستگاههاي اره نبايستي از سطح قطعه كار روي ميز بيرون بيايد .
فصل چهارم )- دستگاه هاي فرز و گندگي و رنده :
ماده 52 -ماشينهاي گندگي و فرز چوب بري بايد مجهز به سرپوشهاي متصل به دسـتگاه مكنـده باشد تا غبار قطعات ريز و تراشههاي چوب را از محل توليد به خارج از منطقه عمل ماشين هدايت كند.
ماده 53 -ماشينهاي فرز و ماشينهاي چوب بري مشابه آن كه بار دادن آنها بطور خودكار، انجـام نميشود بايد داراي حفاظ قلم فرز باشد اين حفاظ بايد مسير تراش بزرگتـرين قلـم فـرز ماشـين را پوشانده و به تناسب ضخامت قطعه كار قابل تنظيم باشد.
ماده 54 -محل نصب قلم دستگاه فرز نجاري و ماشينهاي مشابه چوب بري بايد داراي مهره كنترليا وسايل محكم كننده مشابه باشد تا در موقع كار امكان درآمدن قلم از جاي خـود و پرتـاب شـدننداشته باشد .
ماده 55 -براي تراش دادن قطعات كوچك چوب با ماشينهاي فرز يا ماشينهاي مشابه آن بايـد از
دستگاه هدايت كننده يا گيره دستهدار استفاده كرد.
ماده 56 – در هنگام كار كردن با دستگاه رنده بايستي طرفين آزاد تيغه رنده مجهز به حفاظ مناسب باشد .
ماده 57 -در ماشينهاي كف رنده فاصله آزاد بين لبه دهانه و لبه تيغه رنده نبايد از 3 ميليمتر تجاوز نمايد.
ماده 58 -كارفرما موظف است دستگيره فشاري مناسب در اختيار كارگران قرار دهـد تـا بـراي بـار
دادن قطعات كوتاه در دستگاه گندگي از آن استفاده شود.

آيين نامه حفاظتي صنايع چوب
11از7

ماده 59 -در زمان روشن بودن دستگاه گندگي ، ورود دست يا ابزارآلات يا قطعات چوبي بـداخل محفظه گندگي ممنوع است .
ماده 60 -كليه ماشينهاي گندگي بايستي مجهز به چنگك هايي باشد كـه از عقـب زدن و پـس زدن چوب ممانعت بعمل آورد .

فصل پنجم )- دستگاههاي خراطي :

ماده 61 -ماشينهاي خراطي بايستي در قسمت بالا و روي قطعه كـار مجهـز بـه حفاظهـاي نـيم گـرد متناسب با نوع قطعه كار باشد
ماده 62 -آستين لباسكار خراطان بايستي كاملاً به دور مچ دست چسبيده باشد و استفاده از عينك ويا طلق محافظ صورت براي آنها الزامي است .
ماده 63 -كارگراني كه با ماشين خراطي كار مي كنند وفق مقررات مندرج در آيـين نامـه وسـايل حفاظت انفرادي مي بايست مجهز به وسايل حفاظت انفرادي شوند.

فصل ششم)- پيشگيري از آتش سوزي :

ماده 64 -حلالها ، رنگها و ديگر مواد قابل اشتعال بايستي در مكانهاي خاص دور از حرارت – جرقه– تابش نور مستقيم خورشيد و محلهايي كه احتمال وقوع آتش سوزي دارد نگهداري گردد .
ماده 65 -كپسولهاي اطفاء حريق از نظر نوع – تعداد – محل نصب و غيره بايستي با توجه به شـرايط كارگاه انتخاب گردند .
ماده 66 -كليه كارگاههاي نجاري و صنايع وابسته بايستي مجهز ب ه سيـستم آب تحـت فـشار مناسـب براي استفاده در هنگام وقوع حريق باشند.
ماده 67 -محل نصب وسايل اطفاء حريق بايستي بنحوي انتخاب گردد كه بسهولت قابل دسترسي باشد .
ماده 68 -براي كارگاه ها و انبارها و غيره با توجه به وسـعت و شـرايط كارگـاه در صـورت امكـان
دتكتورهاي مناسب و وسايل پاشنده سقفي با مواد خاموش كننده مناسب نصب گردد .
ماده 69 -انبار نمودن و چيدن قطعات چوب و الوار و ديگر مواد قابل اشتعال در مجـاورت بخاريهـا ممنوع است .

آيين نامه حفاظتي صنايع چوب
11از8

ماده 70 -استفاده از مواد و مصالح قابل اشتعال براي ساختمان كارگاههاي نجاري ممنوع است .
ماده 71 -در كارگاهها بايستي از وسايل گرمايشي مناسب و ايمن براي گرم نمودن فـضاي كارگـاه
استفاده شود .
ماده 72 -لوله دودكش بخاري ها بايستي به نحو صحيح و اصولي و ايمن نصب و از مجاورت آنها بـا
مواد قابل اشتعال پرهيز گردد .
ماده 73 -استعمال دخانيات و ايجاد آتش روباز در كليـه قـسمتهاي كارگاههـا اعـم از نجـاري ، نقاشـي ،
انبارها و غيره ممنوع است .
فصل هفتم )- كارگاههاي روكش چوب و پرس چوب :
ماده 74 -اطراف چاله بخار بايستي بطورايمن حفاظ گذاري گردد.
ماده 75 -در كارگاههاي توليد روكش چوب بايستي از نردبان مناسب وايمن براي دسترسي به كف چاله بخار استفاده شود .
ماده 76 -اشتغال بكار كارگران در قسمت چاله بخار بصورت انفرادي ممنوع است .
ماده 77 -كارگران شاغل در قسمت چاله بخار بايستي از لباس كار مناسـب و كفـش و كـلاه ايمنـي استفاده كنند .
ماده 78 -در دستگاههاي پرس چوب بايستي به تعداد افرادي كه با دستگاه كار مي كنند كليد هـاي
قطع اضطراري وجود داشته باشد و يا به سيستم چشم ال كترونيك تجهيز شوند تـا در هـر صـورت بـه
محض ورود قسمتي از بدن كارگران به منطقه خطر ، دستگاه متوقف شود .
ماده 79 -كليدهاي فرمان دستگاههاي پرس چوب بايستي بنحـوي نـصب شـوند كـه هـر دو دسـت
كارگر از منطقه خطر دور باشد .

فصل هشتم )- مقررات متفرقه :

ماده 80 -سه نظام ماشين مخصوص مته و توتراشي چوب بايد بدون زائده و برجستگي باشد.
ماده 81 -انتهاي قسمتهاي گردنده مانند سه نظام دستگاههاي اره سـه كـاره و غيـره بايـستي حفـاظ گذاري گردند .

آيين نامه حفاظتي صنايع چوب
11از9

ماده 82 -در ماشينهاي مته افقي ، قائم و شعاعي تك محوره ساده كه روي آن مته يا قلم توتراشـي و يا قلاويز براي عمليات مختلف نصب ميشود بايد قسمتي از آن كه با قطعه كار در تماس نميباشـد حفاظ گذاري شود .
ماده 83 -دريلهاي روميزي و دستگاههاي مشابه بايستي داراي وسايل نگهدارنده مناسب ب راي ثابـت نگهداشتن قطعه كار باشند .
ماده 84 -استفاده از ابزار آلات نجاري توسط دستگاههاي غير مرتبط مانند استفاده از تيغه اره گـرد در دستگاه فرزيا استفاده از سنگ سمباده در دستگاه دريل دستي ممنوع است .
ماده 85 -تيغه اره ها و فرزها در صنايع نجاري بايستي همواره تيز و سالم باشند .
ماده 86 -تيغه اره هاي گرد و اره هاي نواري بايستي مرتباً بازديد شوند تا در صورت وجـود تـرك تعويض گردند .
ماده 87 -روپوش حفاظتي اره ها بايد طوري باشد كه دولبه جانبي آن روي ميز يا قطعه كار بنشيند.
ماده 88 -ابزار آلات براده برداري مورد استفاده در صنايع نجاري مانند تيغه فرزها بايستي به لحـاظ جنس ، دور ، شكل و غيره ، استاندارد و متناسب با نوع كار انتخاب گردند
ماده 89 -در دستگاههاي اره و رنده بايستي علاوه بر نصب گونيا ، بتوان آنرا متناسب با عرض قطعـه كار تنظيم نمود .
ماده 90 -سيلندر ها و محورهاي حامل تيغه اره ها و رنده ها و غيره بايستي مجهز بـه ضـامن هـايي باشند كه در زمان تعمير يا تعويض از حركت دستگاه جلوگيري كند .
ماده 91 -كليه دستگاههاي روميزي مانند دريلها يا فارسي بر ها بايستي بنحـو مطمـئن و مناسـبي در محل خود يا سطح ميز كار نصب گردند .
ماده 92 -براي حمل الوارهاي چوبي بايستي از تجهيزات مكانيكي مناسب مانند جرثقيل و ليفتـراك استفاده شود و از حمل آنها توسط افراد خودداري گردد .
ماده 93-در هنگام حمل ، براي جلوگيري از چرخيدن يا سرخوردن قطعات چوب بايستي تجهيزات و وسايل مناسبي بكار گرفته شود تا قطعه كار را بطورمحكم و ايمن نگه دارد .

آيين نامه حفاظتي صنايع چوب
11از10

ماده 94 -الوارها و تنه درختان به هنگام حمل ، بايستي به طريق مطمئن و ايمن جابجا گردند.
ماده 95 -وسيله اياب و ذهاب كارگران بايستي از نوع مناسب انتخاب شود همچنين حمل وسـايل و دستگاه هاي چوب بري و برنده و نيز مواد سوختي در داخل وسيله اياب و ذهاب كارگران ممنوع است .
ماده 96 -در شرايط جوي نامناسب عمليات استحصال و حمل درختان بايستي متوقف گردد .
ماده 97 -محل دپوي تنه درختان نبايستي در محل عبور و مـرور افـراد و ماشـين آلات و همچنـين شيب ها و در مسير تردد ساكنين مناطق مسكوني قرار گيرد .
ماده 98 -قبل از قطع درخت ، كارگران بايستي با استفاده از كمربند صعود و كفشك نسبت به بستن كابل يا طناب به دور تنه درخت اقدام نمايند .
ماده 99 -بهنگام قطع درختان بايستي تمهيدات و اقدامات لازم جهت دور كردن سـاير كـارگران و افراد را از منطقه خطر مهيا نمود و مسئول ايمني نظارت كاملي بر اجراي عمليات داشته باشد .
ماده 100 -كليه عمليات فرآوري شامل قطع شـاخه هـاي اضـافي و تهيـه الـوار و غيـره بايـستي در محلهاي مناسب صورت پذيرد .
ماده101 -ارجاع امور متفرقه به رانندگان وسايل و ماشين آلات حمل و نقل در زمان روشن بـودن ماشين آلات آنها ممنوع است .
ماده 102 -در هنگام انجام عمليات قطع و برش درختان و شاخه هـاي آن هـا توسـط اره زنجيـري بايستي دقت شود كه كارگران در منطقه خطر قرار نداشته باشند و با فاصله مناسب از يكديگر مشغول كار باشند .
ماده 103 – صورت اسامي كارگران شاغل دركارگاههاي بهره برداري از جنگل ، بايـستي دقيقـا در دفتر مشخصي ثبت ومحل كار و ساعت شروع و خاتمه كار نيز ذكر گردد .
ماده 104 – تانكر حامل مواد سوختي بايستي از محل اسقرارو استراحت كارگران دور بوده و علاوه بر رعايت موارد ايمني از ضربه و شعله و غيره محفوظ باشد .
ماده 105 – هرگز نبايد براي عمليات بينه زني و قطع قسمتهاي مختلـف درختـان روي تنـه درخـت ايستاد .

آيين نامه حفاظتي صنايع چوب
11از11

ماده 106 – كارفرما بايستي نظارت كامل بر فعاليت گروههاي قطع در زمينه نحوه اجراي اقـدامات ايمني داشته باشد .
ماده 107 – متخلفين از اجراي مفاد اين آيين نامه مشمول ماده 176 قانون كار خواهند بود .

اين آيين نامه مشتمل بر 107 ماده به استناد م واد 85 و 86 قانون كار جمهوري اسـلامي ايـران در جلسه مورخ 10/5/84 شوراي عالي حفاظت فني مورد ب ررسي نهائي و تصويب قـرار گرفـت و در
همان تاريخ به تاييد وزير كار و امور اجتماعي رسيد .
آيين نامه مذكور جايگزين آيين نامه حفاظتي تاسيسات و ماشـين هـاي اره چـوب بـري مـصوب
22/7/42 شورايعالي حفاظت فني مي گردد .

کارگاه نجاری
کارگاه نجاری خانگی , راه اندازی کارگاه نجاری , آموزش نجاری برای خانم ها , نجاری در خانه , آموزشگاه نجاری در تهران , کارگاه نجاری در تهران , کارگاه نجاری کودکان , خرید وسایل کاراگاه نجار

چک لیست ایمنی کارگاه

chek listha

دانلود فایل pdf

Occupational health and safety management شرح وظايف مسئول ايمنی 2

WhatsApp us