اتاق نشیمن در کنار شومینه – معاصر

جان لوم معماری وارز / شارون ریزدورف
شومینه کوچک به یک واحد قفسه بندی یک راه عالی برای اضافه کردن گرما به یک خانواده مدرن یا اتاق نشیمن است. در این اتاق طراحی شده توسط جان لوم معماری ، این دو طرف از ساخته شده در کابینت ، ایجاد احساس تعادل و تقارن را تقسیم می کند.

اتاق نشیمن سبک معاصر

اتاق نشیمن سبک معاصر

اتاق نشیمن سبک معاصر

اتاق نشیمن سبک معاصر

اتاق نشیمن سبک معاصر

اتاق نشیمن سبک معاصر

اتاق نشیمن سبک معاصر

اتاق نشیمن سبک معاصر

 

 

WhatsApp us