تکان دهنده تر از این اشکالات آنجاست که می‌بینیم برای طراحان، سازندگان و در طول ایشان، تقبل کنندگان هزینه های ساخت و ساز و دستور دهندگان این امر، ضرورت آب رسانی، برق رسانی و ارائه دیگر امکانات به منازل نوساز هیچ اهمیتی نداشته و تنها دنبال عکس یادگاری با پروژه بوده‌اند!

WhatsApp us