پیشوا-وزیر دفاع گفت: سازمان اتکا می تواند در زمینه کشاورزی رتبه برتر خاورمیانه را به دست آورد.
Source: New feed

WhatsApp us