امیری‌خامکانی درباره بنزین‌های وارداتی گفت: به نظر ما احساس می‌شود محموله‌ بنزین غیراستاندارد وارد نشده باشد، لزومی هم ندارد وارد شود.
Source: اخبار فارسی

WhatsApp us