اختصاص 600 میلیارد ریال اعتبار برای تبدیل وضعیت مربیان حق التدریس فنی و حرفه ای کشور – اقتصادی –
ایرنا
Source: 33New feed

WhatsApp us