انتشار خبری درباره یک جلسه محرمانه که موجب پایان سریال در حاشیه شد، در میان کاربران خبرآنلاین با واکنش روبرو شد.
Source: فرهنگی

WhatsApp us