وزیر انرژی آمریکا ادعاهای خودش رادر ارتباط با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و پایگاه‌های نظامی ایران مطرح کرد.

WhatsApp us