اردبیل – سرپرست گروه های موسیقی آذری و مقامی در اردبیل گفت: این استان در بحث آموزش پایه موسیقی با مشکل مواجه است.
Source: New feed

WhatsApp us