برخی از روزنامه‌های صبح امروز کشور عناوین خود را به مخالفت شورای نگهبان با استمرار صلاحیت نمایندگان فعلی در انتخابات آینده و اظهارات روز گذشته مقام معظم رهبری اختصاص دادند.

WhatsApp us