اسلامشهر- مدیر شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر گفت: شهرستان اسلامشهر با جمعیتی بالغ بر پانصدهزار نفر نیازمند احداث بیمارستان و گسترش مراکز بهداشتی است
Source: New feed

WhatsApp us