درود بر شما

منبر چوبی و کتیبه های گره چيني

منبر چوبی و کتیبه های گره چيني

الگوی هندسی گره (طرح را نمی توان به لحاظ هندسی جلوه ای از گره در نظر گرفت) چون در دو گوشه قرینه نیست ساختار قابل قبولی ندارد.

WhatsApp us