پله

از پله ها برای ایجاد یک مسیر عابر پیاده بین سطوح عمودی با تقسیم ارتفاع و مدیریت کف پله ها دست می یابیم . بطور کلی کلمه پله به یک راه پله اشاره دارد که اشاره آن به یک پله نیست ، بلکه مجموعه ای از کف پله ها میباشد که یک پلکان را تشکیل می دهد .

اجزای اصلی پله ها در تصویر زیر نشان داده شده است :

جزئیات یک راه پله

پله ها بخصوص در خانه دارای دو محافظ یا همان نرده در طرفین یا یکطرف می‌باشند. این نرده ها می‌توانند از چوب ، فلز ، سیم یا شیشه و .. باشند . پله ها می‌توانند مستقیم یا منحنی باشند و یا دارای پاگرد و مناطقی برای چرخش و استراحت عابر باشند .

پله های پیچ و مخروطی

WhatsApp us