ایتنا- فراهانی : انتظار کاهش تقاضای خرید تبلت در بازار ایران را داریم.

Source: کامپیوتر

WhatsApp us