مسجد جامع اصفهان به میراث جهانی پیوست

مسجد جامع اصفهان به میراث جهانی پیوست