سردیس شاهزاده و مجسمه تمام قد از یک امیرزاده سلجوقی

سردیس شاهزاده و مجسمه تمام قد از یک امیرزاده سلجوقی