این اولین بار در تاریخ خواهد بود که گروهی از تسلیحات کشتار جمعی به طور کامل نابود می شود. البته ماموریت ما در اینجا به پایان نمی رسد و ما همچنان تلاش می کنیم مانع ظهور دوباره تسلیحات شیمیایی شویم و این کار نیاز به عزم مداوم کشورهای عضو دارد.
Source: اخبار روز ایران و جهان

WhatsApp us