معرفی انواع چوب , چوب آبنوس

۱. آبنوس: اين چوب بدون نقش است.

رويشگاه اين چوب سواحل گينه در افريقا از گاتا تا گابون است. چوب درون اين چوب سياه يک دست است.

۲. فوفل: اين چوب به رنگ قهو‌ه‌اى سير اخرايى است و خطوط موج‌دار تيره‌تر از رنگ زمينه دارد. رويشگاه آن مناطق گرم آسيا مثل هندوستان و پاکستان و جزاير سند و جاوه است. 

Wamara / Katalox (Swartzia Cubensis) آبنوس مکزیکی / چوب گل رز
Wamara / Katalox (Swartzia Cubensis) آبنوس مکزیکی / چوب گل رز

انواع چوب , چوب آبنوس , چوب معرق

WhatsApp us