این روزها که ظریف به نیویورک سفر کرده در شهر بالتیمور آمریکا وضعیت اضطراری اعلام شده است و اما یک پیشنهاد جالب به آقای ظریف در این شرایط اضطراری!
Source: اخبار فارسی

WhatsApp us