معاون رئیس جمهور عراق تاکید کرد این کشور هرگز از روابط تاریخی خود با ایران دست نخواهد کشید.

WhatsApp us