سایت کالک اینفوگرافیک‌های طراحی شده توسط قرارگاه شهیدباقری بسیج دانشجویی را با عنوان یک هسته‌ و هزار چرخ منتشر کرد.
Source: اخبار فارسی

WhatsApp us