همشهری آنلاین:
رییس جمهور که از مجموعه جهانی تخت جمشید فارس دیدن می‌کرد گفت: پیام این اثر باستانی «ما می‌توانیم» است.

WhatsApp us