همشهری آنلاین:
مدیر کل اسبق آژانس روز پنجشنبه درخواست‌های مربوط به بازرسی در هر زمان و مکان از تأسیسات هسته‌ای ایران را غیرقابل قبول دانست.

WhatsApp us