چراغ و فانوس

چراغ و فانوس

میگویند:
برای کلبه کوچک همسایه‌ات،
چراغی آرزو کن،
قطعأ حوالی خانه تونیز،
روشن خواهد شد.
من خورشید را
برای خانه دلتان آرزو میکنم
تا هم گرم باشد وهم سرشار
از روشنایی.
شبتون نورانى …

WhatsApp us