دولت و مجلس باید اراده کنند تحت هر شرایطی تولید را در کشور سرپا نگه دارند. هیچ عذری نباید چرخ تولید را در کشور متوقف کند. هیچ بهانه‌ای برای بیکار کردن کارگران و اخراج آنها از محیط کار را نباید پذیرفت.
Source: اخبار فارسی

WhatsApp us