از این رو، ارتش، نیروهای امنیتی و کمیته های مردمی چاره ای جز مقابله با گزینه ای که هادی آن را برآنها تحمیل کرده بود نداشتند. به این نکته نیز باید اشاره کنیم که برخی رهبران جنبش جنوب، پیش از وقوع این مسائل نگران کننده، درباره آنها هشدار داده بودند و برخی از آنها که در اظهاراتشان از هادی به عنوان یک شهروند استقبال کرده بودند با انتقال درگیری به شهر عدن مخالفت کردند.
Source: اخبار روز ایران و جهان

WhatsApp us