بانک مرکزی گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران را برای هفته منتهی به چهارم اردیبهشت ماه 94 اعلام کرد که براساس آن قیمت 8 گروه مواد خوراکی نسبت به هفته قبل از آن افزایش و قیمت دو گروه کاهش یافت و قیمت یک گروه دیگر ثابت ماند.

WhatsApp us