نمایشگاه «گل‌های یخ‌زده» توسط هنرمند توکیویی، آزوما ماکوتو، ایجادشده است.
Source: اخبار فارسی

WhatsApp us