مانور نظامی تفنگداران دریایی ارتش روسیه در اقیانوس آرام برگزار شد.
Source: اخبار فارسی

WhatsApp us