رهبری در کارگاه

رهبری مهارتی است در بدست آوردن تولید مطلوب ضمن ایجاد روابط خوب

رهبری در کارگاه

رهبری در کارگاه

پیش بینی مشکلات در روابط انسانی و جلوگیری از بروز آنها

تصمیم گیری و اقدام مناسب در موقع بروز مشکل

WhatsApp us