تعمیر مصنوعات چوبی

مرمت و تعمیرات مصنوعات چوبی و تعمیر رنگ و استحکام بخشی چوب و اثار چوبی

توانايي تعمیر مصنوعات چوبی رنگ شده بكارگيری مصنوعات چوبی پس از ساليان متمادی موجب رنگ رفتگی سطوح آن شده و گاهی نياز به تعميرات پيدا میكند.

دراين توانايی سعی شده است اصول تعمير مصنوعات چوبی رنگ شده و اصول انتخاب نوع رنگ ثانويه بيان شود ولی بايد  توجه داشت كه امر تعميرات بسيار تخصصی تر و مشكلتر از
انجام كار اوليه است يعنی رنگكاری يك مصنوع چوبی رنگ نشده ساده تر از رنگكاری وتعمير يك سازه چوبی است كه  قبالا رنگ شده و نياز به مهارت و تخصص در شناخت رنگها و از بين بردن رنگ اوليه سطوح چوبی دارد.

 
در حفاظت و مرمت آثار چوبی استحکام بخشی از اهمیت خاصی برخوردار است و در همین راستا انتخاب مواد با توجه به مولفه های موثر بر آثار و توسط مرمتگر انجام می شود که نیازمند دقت و شناخت
صحیح می باشد . با توجه به اهمیت این مواد و لزوم شناخت ترکیبات مختلف مورد استفاده، مهم ترین ترکیبات استفاده شده در استحکام بخشی چوب، شامل ترکیبات پروتئینی حیوانی، ترکیبات وینیلی، پلی
اتیلن گلیکول، ترکیبات متااکریلیک، پلی استر و اپوکسی بررسی شده و معایب و مزایای استفاده از آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. البته این امر عالوه بر در نظر گرفتن ویژگی های فیزیکی و شیمیایی ترکیب
استحکام بخش، با توجه به عوامل مؤثر بر استحکام بخشی صورت پذیرفت. نتایج نیز نشان دهنده این امر می باشند که کارکردهای ترکیب با توجه به نوع استفاده و کارایی ماده در شرایط مختلف موید استفاده از آن در شرایط ویژه است که با در نظر گرفتن برخی ویژگی های شاخص، مورد استفاده قرار می گیرد.
کلمات کلیدی : استحکام بخش، حفاظت، مرمت، چوب

WhatsApp us