اتباع کشور افغانستان

ثبت نام برای تعویض و تجدید کارت‌های آمایش از تاریخ 12 لغایت 30 اردیبهشت ماه سال جاری تمدید شد.

به گزارش ایسنا، اتباع کشور افغانستان دارنده کارت‌های آمایش 8 و 9 می توانند جهت ثبت نام برای تعویض و تجدید کارت های آمایش خود از تاریخ 12 لغایت 30 اردیبهشت ماه اقدام کنند. ثبت نام همچنان در دفاتر کفالت استان‌های چهارده گانه غیرممنوعه انجام خواهد شد.

همچنین اتباع عراقی برای تحویل کارتهای خود صرفا به ادارات کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری‌ها مراجعه نمایند و از مراجعه به دفاتر کفالت خودداری نمایند. چگونگی و تاریخ مراجعه از طریق رسانه های جمعی استان به اطلاع خواهد رسید.

توصیه می شود اتباع مراجعه تدریجی به دفاتر کفالت و اخذ نوبت با توجه به فرصت تعیین شده را لحاظ کنند. لذا در صورت عدم مراجعه برای دریافت کارت در موعد مقرر مسئولیت متوجه خود شخص می باشد زیرا که این مدت قابل تمدید نمی باشد و با غایبین طبق ضوابط و مقررات قانونی برخورد خواهد شد.

افغانستان

افغانستان

منبع تابناک

WhatsApp us